KODEKS ETIČKOG POSLOVANJA

UVOD-SVRHA

Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je uspostavio Kodeks poslovne etike i ponašanja svakog zaposlenog prema korisnicima, dobavljačima, drugim zaposlenima i ostalim zainteresovanim stranama.

Kroz ovaj Kodeks ponašanja izneli smo principe poslovanja, kako bismo omogućili svim zaposlenima da razumeju šta je to što se od njih očekuje u obavljanju svakodnevnih poslova. Svi treba da dožive ovaj Kodeks kao posvećenost menadžmenta i svih njenih zaposlenih da se usavršavaju u poslovnim aktivnostima koje sprovode, uz pridržavanje najviših standarda poslovne i društvene odgovornosti.

Osnovni principi etike prema kojima posluje naša kompanija su, pre svega, zaštita ljudskih i radnih prava, bezbednost na radu, zaštita životne sredine, zabrana diskriminacije i poštovanje svih zakona koji se odnose na naše poslovanje. Preduslov za obavezivanje na ove principe i vrednosti je da pažljivo pročitamo Kodeks, preispitamo svoje postupke u svetlu smernica datih u Kodeksu i postaramo se da ga svi mi zaposleni u Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo razumemo i sprovedemo. Treba da damo sve od sebe da kroz uticaj koji imamo promovišemo ove principe kod naših ugovarača, dobavljača i poslovnih saradnika.

Svi zaposleni i ostale uslužne firme koje rade u ime kompanije, dužni su da se upoznaju sa pravilima i smernicama iz našeg Kodeksa poslovne etike i ponašanja i moraju ih se pridržavati.

GENERALNA PRAVILA

 • USKLAĐENOST SA ZAKONIMA

Poštovanje važecih zakona i propisa jeste osnovni princip kog svi zaposleni i svi poslovni saradnici Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo moraju da se pridržavaju.

Pored poštovanja važećih zakona i propisa, svi zaposleni su dužni da se u potpunosti pridržavaju postojećih odredbi i procedura kompanije. Drugim rečima, potrebno je da izvršavamo svoje obaveze iskreno, pošteno i odgovorno, kao i da se vladamo u skladu sa najvišim standardima poslovnog ponašanja.

 • POŠTENO-FER POSLOVANJE

Posvećeni smo slobodnom preduzetništvu i slobodnoj konkurenciji, zbog čega se naš posao mora voditi isključivo na osnovu zakonskih zahteva i u okviru fer konkurencije na tržitima na kojima poslujemo. Ne smemo zloupotrebiti i steći nepravednu prednost nad bilo kim kroz pogrešno predstavljanje materijalnih činjenica, manipulacije, prikrivanja, zloupotrebe privilegovanih informacija, prevare ili drugih nepoštenih poslovnih praksa. Zaposleni i drugi poslovni partneri će se ponašati pošteno i etički u svakom trenutku.

 • ZABRANA MITA I KORUPCIJE

Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo posvećen je poslovanju na transparentan, pošten i savestan način. Mi radimo ono što je ispravno, a ne ono što je najlakše poštujući zakone za mito i korupciju. Naša kompanija se suprostavlja bilo kom ponašanju koje se može okarakterisati kao davanje ili primanje mita, pokušaj iznude ili nagovaranja ili trgovinu uticajem.

Zaposleni ili predstavnik kompanije ni u kom slučaju ne sme da ponudi, pruži ili obeća, bilo direktno ili indirektno, bilo kakvu neprimerenu finansijsku ili drugu nadoknadu javnom i/ili privatnom službeniku kako bi dobio povlašćen tretman ili poslovnu korist, niti da takvu nadoknadu prihvati. Prikrivanje bilo kakvih koruptivnih radnji, izvora, raspolaganja, kretanja ili vlasništva nad imovinom koja je stečena na taj način je zabranjeno i kažnjivo a zaposleni takve pokušaje moraju prijaviti rukovodstvu.

 • ZABRANA UPOTREBE ALKOHOLA I DROGA

Naša poslovna politika je da obezbedimo nultu toleranciju i radno okruženje bez ilegalnih droga,substanci i alkohola.

Zaposleni ne smeju dolaziti na posao pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava, niti ih smeju konzumirati u tokom realizacije poslovnih aktivnosti, jer se na ovaj način ugrožava lična, kao i bezbednost drugih ljudi, narušava se ugled, a mogu se uzrokovati i različite vrste problema, kao i finansijski gubici

 • SUKOB INTERESA

Od zaposlenih se očekuje da donose poslovne odluke koje su u interesu kompanije. Zaposleni ne smeju da se upuštaju u one poslovne aktivnosti u kojima privatni interesi mogu da ih spreče da donesu objektivnu odluku.

Sukob interesa nastaje kad Vi kao zaposleni imate lični ili privatni interes koji ometa, ili koji naizgled ometa, vaše sposobnosti da vaš posao uradite objektivno, pošteno i etički. U slučaju kada lični interesi zaposlenog mogu da dodu u sukob sa interesima kompanije, od zaposlenog se očekuje da to iznese pred svoje nadležne, koji su zatim u obavezi da pronađu odgovarajuće rešenje. Lični interesi zaposlenog obuhvataju i interese osoba sa kojima je „u bliskoj vezi“, kao što su ljudi sa kojima je u krvnom srodstvu i ostala rodbina, bliski lični prijatelji itd. ili pravna lica uopšte.

 • DAVANJE I PRIMANJE POKLONA

Poklon je novac, stvar, pravo i usluga izvršena bez odgovarajuće naknade i svaka druga korist koja je data državnom službeniku ili povezanom licu u vezi vršenja javne službe, klijentu ili zaposlenima kod klijenata, koji je moguće finansijski vrednovati.

Zaposleni ne smeju nuditi ili primati poklone, povlastice ili reprezentaciju ukoliko bi to predstavljalo kršenje zakona, ili bi moglo da utiče na odlučivanje protivno interesima kompanije. Zabranjeno nam je da nudimo, tražimo ili prihvatamo poklone, donacije u gotovini ili bilo kom drugom obliku, kao i bilo kakvu naknadu vezanu za izvršenje svojih obaveza.

Dozvoljeno je prihvatanje poklona simbolične vrednosti koji nisu u novčanom obliku, a koji su sastavni deo uobičajene poslovne prakse.

 • ZAŠTITA I POSTUPANJE SA IMOVINOM PREDUZEĆA

Imovina naše kompanije mora se koristiti na odgovoran i profesionalan način. Krađe, prevare, oštećenja i nepažnja imaju direktan uticaj na profitabilnost kompanije. Svaka sumnja na potencijalni incident vezan za prevare, krađe ili oštećenja odmah se prijavljuje za istragu. Zaposleni u kompaniji i treća lica angažovana po osnovu ugovora, odgovorni su za očuvanje i racionalno korišćenje imovine i stvari koje su mu poverene za obavljanje posla. Protiv zaposlenog i trećeg lica koji namerno ili iz grube nepažnje nanese štetu imovini kompanije pokrenuće se odgovarajući postupak. Lica koja prilikom vršenja radnih dužnosti koristi novac kompanije ili novac koji će mu biti naknađen, mora o tome da dostavi odgovarajuću dokumentaciju i račune.

Obaveza zaštite imovine kompanije uključuje informacije vezane za poslovne tajne, poverljive informacije, e-mailove, poslovne planove, baze podataka, evidencije, bilo koje (neobjavljene) finansijske podatke izveštaje i druge osetljive informacije. Neovlašćena upotreba ili distribucija ovakve informacije predstavljaju kršenje ovog Kodeksa.

 • POVERLJIVOST

Poverljive informacije obuhvataju sve strateške, finansijske i tehničke ili poslovne informacije koje nisu javne, kao što su, između ostalog, saznanja koja se odnose na administrativne procese i procedure, pitanje organizacije, tehničko znanje, poslovne i finansijske planove, troškove, zaposlene, klijente, dobavljače, marketing, prodaju i cene. Ovo se odnosi i na informacije o ličnim podacima zaposlenih, kao i na dokumente i informacije koje je kompaniji poverila treća strana. Poverljive informacije su ekskluzivne za našu kompaniju i mogu predstavljiti konkurentsku prednost i/ili mogu dovesti do gubitka postojeće konkurentnske prednosti zbog čega je strogo zabranjeno otkrivanje informacija van kompanije.

Svi zaposleni koji koriste informacione tehnologije dužni su da obrate posebnu pažnju na aspekte poverljivosti vezane za tu oblast, kao što su zaštita podataka i njihova bezbednost.

Socijalna odgovornost

Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je snažno opredeljen za poštovanje svih zakonskih odredbi u oblasti ljudskih prava zbog čega stalno težimo da osiguramo najbolje uslove za naše zaposlene i druge zainteresovane strane u lancima snadbevanja u kojima pružamo transportne usluge.

 • ZAPOSLENJE JE STVAR SLOBODNOG IZBORA

Svaki zaposleni ima pravo na slobodu izbora i poštovanje ljudskih prava tokom rada u našoj kompaniji. U toku realizacije poslovnih aktivnosti ne sme se koristiti nijedan oblik prinudnog, prisilnog ili nametnutog rada niti nedobrovoljnog rada. Rad će biti na dobrovoljnoj osnovi, a radnici će biti slobodni da odu po dostavljanju prihvatljivog obaveštenja.

Radnici neće biti obavezni da založe ličnu kartu, pasoše ili radne dozvole kao uslov za zaposlenje.

Zaposleni imaju pravo da, u bilo kom trenutku, slobodno napuste svoje radno mesto i otkažu radni odnos poslodavcu, dajući primereni otkazni rok.

 • SLOBODA UDRUŽIVANJA I PRAVA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA

Zaposleni, bez izuzetka, imaju pravo da da slobodno formiraju udruženja zaposlenih po svom izboru i da im pristupaju kao i da vode kolektivne pregovore.

Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo podržava pristup prema sindikatima i njihovim aktivnostima, zbog čega je zabranjena diskriminacija zaposlenih na osnovu sindikalne pripadnosti i obezbeđen slobodan pristup njihovim predstavnicima na radnom mestu. Onde gde je sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja ograničena zakonom, poslodavac će omogućiti i neće sprečavati razvijanje paralelnih načina nezavisnog i slobodnog udruživanja i pregovaranja.

 • BEZBEDNI I HIGIJENSKI RADNI USLOVI.

Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je posvećen obezbeđenju bezbednih i čistih radnih uslova i okruženja u skladu sa specifičnim rizicima vezanim za logističku i transportnu delatnost. Pri realizaciji operativnih aktivnosti svi zaposleni su odgovorni da promene odgovarajuće korake kako bi sprečile povrede van samih, kolega i ostalih članova društva. Bezbednost i zdravlje na radu se ne sme kompenzovati sa organizacionim ili ciljevima orijentisanim na profit.

Svi zaposleni su obavezni da se redovno obučavaju za primenu na mera bezbednost i zdravlje na radu na svom radnom mestu, kao i da prolaze periodične obuke kako bi svest o značaju bezbednosti i zdravlja na radu bila na najvišem nivou.

 • DEČIJA RADNA SNAGA

Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je čvrsto opredeljen za neangažovanje dečije radne snage, u skladu sa zakonskim zahtevima zemlje u kojoj se posluje. Dečiji rad je rad koji obavlja lice mlađe od 15 godina starosti, sem u slučaju kada lokalno zakonodavstvo predviđa višu minimalnu starosnu granicu, odnosno duže trajanje obaveznog školovanja tada je merodavna viša starosna granica. Ukoliko je zakonska minimalna starosna granica u skladu sa izuzecima određenim Konvencijom Međunarodne organizacije rada (ILO) za zemlje u razvoju određena na 14 godina, merodavna je niža starosna granica. Kao „mladi radnici“ označavaju se zaposleni koji su stariji od dece u gore iznetom smislu, ali su mlađi od 18 godina.

Očekujemo od naših zaposlenih i poslovnih partnera da,direktno ili indirektno, koriste ili odobravaju dečiji rad u gore iznetom smislu. Oni su obavezni da u okviru procesa zapošljavanja definišu pouzdane mehanizme određivanja starosti zaposlenih, koji, ni u kom slučaju, ne smeju dovesti do ponižavajućeg ili nedostojnog tretmana zaposlenih.

 • PRIMERENA NAKNADA(PLATA) ZA RAD

Plate i doprinosi koje se isplaćuju za standardnu radnu nedelju će biti najmanje u visini nacionalnih zakonskih standarda ili granskih standarda – koji god su viši. Isplaćene plate i zarade moraju, u svakom slučaju, da budu dovoljne da pokriju osnovne potrebe ljudi, da omoguće zaposlenima i njihovim porodicama pristojan život, kao i da obezbede određeni prihod kojim mogu slobodno da raspolažu.

Svim zaposlenima će biti dostavljene pisane i razumljive informacije o uslovima njihovog zaposlenja vezanih za plate pre nego što zasnuju radni odnos i o periodičnim detaljima njihove plate svaki put kada im je isplaćena. Umanjenja plate, kao i bilo koje diciplinske mere, koje ne propisuje nacionalno zakonodavstvo neće biti dozvoljeni bez obaveštenja odnosnog radnika. Sve disciplinske mere će biti zabeležene.

 • RAZUMNO RADNO VREME I PREKOVREMENI RAD

Radno vreme će biti u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom i benčmarkom industrijske grane, koji god nude veću zaštitu. U svakom slučaju od radnika se neće zahtevati da na redovnoj bazi rade duže od vremene propisanog zakonom. Prekovremeni rad mora se odobriti od strane zaposlenog, neće biti zahtevan na redovnoj osnovi i uvek će biti plaćen. Prekovremeni rad će se primenjivati izuzetno i na obaveznoj dobrovoljnoj bazi zaposlenih.

 • ZABRANA DISKRIMINACIJE

Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je čvrsto opredeljen za eliminaciju diskrimnacije tokom realizacije poslovnih aktivnosti, zbog čega očekujemo da naši zaposleni, poslovni partneri i podugovarači u lancu snadbevanja, prilikom zapošljavanja, isplate zarada, dodatnog školovanja, napredovanja, prestanka radnog odnosa ili penzionisanja, moraju sprečiti diskriminaciju, odnosno ne smeju odobravati diskriminaciju lica na osnovu rase, pripadništva sekti, porekla, društvenog sloja, etničke ili nacionalne pripadnosti, religije, invaliditeta, seksualne orijentacije, članstva u udruženjima, političke pripadnosti, porodičnih obaveza ili pola.

 • REDOVNO ZAPOSLENJE

U svakom mogućem smislu izvršeni rad mora biti zasnovan na prepoznatom zaposlenju zasnovanom na nacionalnom zakonodavstvu i dobroj poslovnoj praksi. Obaveze prema zaposlenima propisane u radnom zakonodavstvu i podzakonskim aktima koji proizilaze iz redovnog radnog odnosa neće biti izbegavana kroz ugovaranje o direktnom radu, podugovaranjem ili radom od kuće, ili kroz prakse u kojima ne postoji namera unapređivanja sposobnosti ali ni pružanja stalnog zaposlenja, niti će se te obaveze zaobilaziti kroz preteranu upotrebu ugovora o zaposlenju sa fiksnim uslovima.

 • OKRUTNO I NEHUMANO PONAŠANJE

Fizičko zlostavljanje i disciplinovanje, pretnja fizičkim zlostavljanjem, seksualno i drugo uznemiravanje kao i verbalno zlostavljanje i bilo koji drugi oblik zastrašivanja je strogo zabranjen.

 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je posvećen timskom radu i saradnji sa zaposlenima, poslovnim partnerima i zakonskim organizacijama u cilju procene ekološkog uticaja naših aktivnosti na životnu sredinu i definisanje planova za prevencij zagađenja. Pritom se moraju poštovati relevantni zakoni i propisi u pogledu ekološke zaštite one države u kojoj se obavljauju transportne usluge.

Očekujemo od naših zaposlenih da kroz primenu definisanih planova i procedura i realizaciju odgovarajućih mera obezbede smanjenje štetnih posledica po društvo, prirodne resurse i životnu sredinu kroz odgovarajuća organizaciona poboljšanja, primenu novih tehnologija i da su usmerni na stalna poboljšavanja.

PRIMENA I POVREDE KODEKSA

Zaposleni i drugi poslovni partneri su u obavezi da odmah prijave stvarno ili potencijalno kršenje zakonskih zahteva i ovog Kodeksa, kako bi odgovarajuće akcije preduzele. Zaposleno lice odgovorno za povredu odredbi Kodeksa može da bude podvrgnuto upravnom ili disciplinskom postupku, uključujući i prekid radnog odnosa, u skladu sa lokalnim zakonima i propisima. Kada takav postupak u isto vreme rezultira i kršenjem zakona, zaposleni može da bude gonjen sudskim putem u skladu sa gradjanskim ili krivičnim zakonom.

Zaposleni koji veruje da je došlo do povrede odredbi Kodeksa dužan je da potraži savet od svog pretpostavljenog, rukovodioca ili lokalne pravne službe. Takođe, zaposleni mogu izvršiti anonimno prijavljivanje povrede kodeksa kroz ostaljanje prijeve u posebnom sandučetu za tu namenu.

Nakon toga, to pitanje, koje može biti pokrenuto i anonimno, temeljno će se istražiti i njegovom rešavanju će se pristupiti u skladu sa procedurama, koje garantuju poverljivost u vezi sa identitetom osobe koja je to pitanje pokrenula, osim ako zakon ne nalaže drugačije. Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo neće tolerisati bilo kakvu odmazdu ili aktivnosti usmerene protiv zaposlenog koji je pokrenuo ovakva pitanja.

Datum:
05.11.2019

Marko Hristić,
Direktor