KODEKS ETIČKOG POSLOVANJA

A- PREAMBULA – UVOD
Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo se kao društveno odgovorna kompanija obavezao da snosi odgovornost za društvene i ekološke posledice naših aktivnosti. Kodeksom nameravamo da predstavimo i dalje razvijamo naša načela u bliskoj saradnji sa poslovnim partnerima kompanije i svim učesnicima u lancu snadbevanja.
Ovaj Kodeks je zasnovan je na međunarodnim sporazumima poput Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (Universal Declaration of Human Rights), smernica o Pravima deteta i Principima poslovanja (Children’s Rights and Business Principles), vodećih Principa poslovanja i Ljudskih prava UN-a (UN Guiding Principles on Business and Human rights), vodećih principa OECD-a (Organisation for Economic Co-operation and Development Guiding Principles), Globalnog dogovora UN-a (UN Global Compact), kao i konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation /ILO/), koji su od suštinskog značaja za poboljšanje uslova rada duž lanca snadbevanja
Ovaj Kodeks ponašanja je urađen kako bi objasnio naša načela poslovnim partnerima, svim preduzećima koja su uključena u lanac snadbevanja, kao i našim zaposlenima i ostalim učesnicima. Osnovno pravilo je da svi poslovni partneri i zaposleni Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo, kao i kompanije iz lanca nabavke (podugovarači), moraju poštovati načela navedena u ovom dokumentu u svakom segment svog delanja. Ukoliko neka od naših načela ne ispunjavaju zahteve nacionalnog zakonodavstva, važiće nacionalni zakoni, a time i viši standard. U tom slučaju, poslovni partneri dužni su da nas o tome odmah obaveste. Sve odredbe i propisi van zakonskog okvira, koji, kao takvi, omogućavaju više standarde, ne smatraju se nevažećim, već se mora postupati u skladu sa njima.
Osnovni principi društvene odgovornosti koje Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo primenjuje u svom poslovanju su:
1. ZAPOSLENJE JE STVAR SLOBODNOG IZBORA
1.1 Ne sme biti prinudnog, prisilnog ili nevoljnog angažovanja zatvorenika
1.2 Zaposleni ne smeju biti prisiljeni da ostavljaju depozite ili sopstvene identifikacione dokumente kod svog poslodavca i slobodni su da napuste poslodavca nakon razumnog trajanja otkaznog roka
2. POŠTOVANJE PRAVA UDRUŽIVANJA I PRAVA KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA
2.1 Zaposleni, bez izuzetka, imaju pravo da se pridružuju ili osnivaju sindikate po svom izboru i da kolektivno pregovaraju
2.2 Poslodavac će usvojiti otvoren pristup prema sindikatima i njihovim aktivnostima
2.3 Predstavnici radnika neće biti diskriminisani i imaće mogućnost da obavljaju svoje funkcije kao predstavnici na svojim radnim mestima
2.4 Tamo gde je sloboda udruživanja i kolektivnog pregovaranja ograničena zakonom, poslodavac će omogućiti i neće sprečavati razvijanje paralelnih načina nezavisnog i slobodnog udruživanja i pregovaranja
3. BEZBEDNI I HIGIJENSKI RADNI USLOVI
3.1 Bezbedno i higijensko okruženje će biti obezbeđeno, imajući u vidu privrednu delatnost i sve specifične rizike vezane za nju. Primereni koraci će biti preduzeti da se spreče nezgode i ugrožavanje zdravlja koje može proisteći, koliko je to razumno moguće, iz uzroka rizika koji su svojstveni radnom okruženju
3.2 Zaposleni će dobijati redovnu i zabeleženu obuku o bezbednosti i zdravlju na radu, i ta će se obuka ponavljati za novozaposlene i preraspoređene radnike
3.3 Pristup čistim sanitarijama i pitkoj vodi i, ukoliko je to primereno, biće obezbeđena higijenska skladišta za hranu
3.4 Smeštaj, kada je obezbeđen, će biti čist , bezbedan i zadovoljavaće osnovne potrebe radnika
3.5 Kompanija koja poštuje kodeks će odrediti predstavnika menadžmenta koji će biti odgovoran za zdravlje i bezbednost na radu
4. DEČIJA RADNA SNAGA SE NEĆE KORISTITI
4.1 Neće biti regrutovanja dece
4.2 Kompanija će razvijati, učestvovati i doprinositi politikama i programima koji će omogućiti tranziciju svakom detetu za koje je utvrđeno da je deo radne snage i omogućiti mu/joj da pohađa školu do prestanka statusa deteta
4.3 Deca i mlađi od 18 godina neće raditi noću niti u opasnim uslovima
4.4 Ove politike i standardi će biti u saglasnosti sa relevantnim ILO standardima
5. OBEZBEDIĆE SE PLATE KOJE OBEZBEĐUJU NORMALAN ŽIVOT
5.1 Plate i doprinosi koje se isplaćuju za standardnu radnu nedelju će biti najmanje u visini nacionalnih zakonskih standarda ili granskih standarda – koji god su viši. U svakom slučaju zarade moraju pokrivati osnovne potrebe i omogućiti i dikrecioni ostatak
5.2 Svim zaposlenima će biti dostavljene pisane i razumljive informacije o uslovima njihovog zaposlenja vezanih za plate pre nego što zasnuju radni odnos i o periodičnim detaljima njihove plate svaki put kada im je isplaćena
5.3 Odbici od plate kao disciplinska mera neće biti dozvoljeni niti će bilo kakvi odbici koje ne propisuje nacionalno zakonodavstvo biti dozvoljeni bez izražene dozvole odnosnog radnika. Sve disciplinske mere će biti zabeležene
6. RADNI SATI NISU PREKOMERNI
6.1 Radno vreme će biti u saglasnosti sa nacionalnim zakonodavstvom i benčmarkom industrijske grane, koji god nude veću zaštitu
6.2 U svakom slučaju od radnika se neće zahtevati da na redovnoj bazi rade duže od 48 radnih sati nedeljno i biće im omogućen barem jedan slobodan dan u sedmici. Prekovremeni rad će biti dobrovoljan i neće premašivati 12 radnih sati nedeljno, neće biti zahtevan na redovnoj osnovi i uvek će biti plaćen.
7. NEĆE BITI DISKRIMINACIJE
7.1 Nema diskriminacije pri zapošljavanju, plaćanju, pristupu obuci, napredovanju, prekidanju radnog odnosa ili penzionisanju zasnovanoj na rasi, kasti, nacionalnom poreklu, religiji, starosti, invaliditetu, polu, bračnom statusu, seksualnoj orijentaciji, članstvu u sindikatu ili političkom opredeljenju
8. OBEZBEĐENO JE REDOVNO ZAPOSLENJE
8.1 U svakom mogućem smislu izvršeni rad mora biti zasnovan na prepoznatom zaposlenju zasnovanom na nacionalnom zakonodavstvu i dobroj poslovnoj praksi
8.2 Obaveze prema zaposlenima propisane u radnom zakonodavstvu i podzakonskim aktima koji proizilaze iz redovnog radnog odnosa neće biti izbegavana kroz ugovaranje o direktnom radu, podugovaranjem ili radom od kuće, ili kroz šeme prakse u kojima ne postoji namera unapređivanja sposobnosti ali ni pružanja stalnog zaposlenja, niti će se te obaveze zaobilaziti kroz preteranu upotrebu ugovora o zaposlenju sa fiksnim uslovima
9. ZABRANJENO JE OKRUTNO I NEHUMANO PONAŠANJE
9.1 Fizičko zlostavljanje i disciplinovanje , pretnja fizičkim zlostavljanjem, seksualno i drugo uznemiravanje kao i verbalno zlostavljanje i bilo koji drugi oblik zastrašivanja je strogo zabranjen

10. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
10.1 Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je posvećen timskom radu i saradnji sa zaposlenima, poslovnim partnerima i zakonskim organizacijama u cilju procene ekološkog uticaja naših aktivnosti na životnu sredinu i definisanje planova za prevenciji zagađenja. Pritom se moraju poštovati relevantni zakoni i propisi u pogledu ekološke zaštite one države u kojoj se obavljauju transportne usluge.
10.2 Očekujemo od naših zaposlenih da kroz primenu definisanih planova i procedura i realizaciju odgovarajućih mera obezbede smanjenje štetnih posledica po društvo, prirodne resurse i životnu sredinu kroz odgovarajuća organizaciona poboljšanja i primenu novih tehnologija.
10.3 Očekujemo da naši poslovni partneri integrišu razmatranja o životnoj sredinu u svoju praksu rada, da su usaglašeni sa zakonskim zahtevima i regulativom i da su usmereni na stalna poboljšavanja.
11. POSLOVNA ETIKA I PONAŠANJE
11.1 Zaposleni, poslovni partneri Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo i podugovarači u lancu snabdevanja se obavezuju da neće uzeti učešća u korupciji, ucenama ili malverzacijama bilo koje vrste kao i davanju mita, uključujući (ne ograničavajući se samo na) obećavanje, nuđenje ili obezbeđivanje nedopuštenih finansijskih ili drugih koristi.
11.2 Od zaposlenih, poslovnih partnera i podugovarača Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo se očekuje da raspolažu ispravnim informacijama o svojim delatnostima, strukturi i radu, kao i da ih prezentuju u skladu sa važećim propisima i uporednom praksom odgovarajuće branše. Oni ne smeju da učestvuju u falsifikovanju navedenih informacija ili radnjama prevare u lancu snadbevanja. Pored toga, lični podaci (uključujući podatke zaposlenih, poslovnih partnera, klijenata i potrošača u svom delokrugu odgovornosti) moraju biti prikupljani, korišćeni i zaštićeni sa odgovarajućim stepenom pažnje. Ovo prikupljanje, korišćenje i zaštita ličnih podataka se mora realizovati u skladu sa zakonima i pravnim normama koji se tiču zaštite podataka i informatičke bezbednosti.

B- POŠTOVANJE I POVREDE KODEKSA
Zaposleni, poslovni partneri i podugovarači Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo imaju odgovornost za preuzimanje odgovarajućih mere za implementiranje Kodeksa u sve radne procese i smatraju integralnim delom svoje poslovne filozofije i politike. U cilju primene osnovnih načela društvene odgovornosti Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je definisao
Kodeks poslovnog ponašanja zaposlenih, u kome su definisani principi i načela preduzeća vezana za upravljanje društvenom odgovornošću prema zaposlenima i društvenoj zajednici i poslovnom etikom i ponašanjem zaposlenih.
Kodeks poslovne etike i saradnje sa isporučiocima u kome su definisani principi i načela preduzeća vezana za upravljanje društvenom odgovornošću, poslovnom etikom i saradnjom sa eksternim isporučiocima.
Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je za predstavnika radnika odredio Koordinatora za QMS, koji je odgovoran za sva pitanja u vezi sa Kodeksima.

Od zaposlenih, poslovnih partnera i podugovarača Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo očekuje se poštovanje načela utvrđenih Kodeksima. Za Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo je važno da zaposleni, poslovni partneri i podugovarači, u slučaju nepoštovanja, preduzmu sve neophodne korake u cilju poboljšanja situacije, kako bi se, u odgovarajućem periodu, došlo do ispunjenja ovih načela. Ovaj vremenski raspon zavisi od vrste korektivne mere i stepena ugrožavanja i treba da bude usklađen uz konsultacije sa odgovornim licima Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo.
Zaposleni koji veruje da je došlo do povrede odredbi Kodeksa dužan je da potraži savet od svog pretpostavljenog, rukovodioca ili lokalne pravne službe. Takođe, zaposleni mogu izvršiti anonimno prijavljivanje povrede kodeksa kroz ostaljanje prijave u posebnom sandučetu za tu namenu.
Nakon toga, to pitanje, koje može biti pokrenuto i anonimno, temeljno će se istražiti i njegovom rešavanju će se pristupiti u skladu sa procedurama, koje garantuju poverljivost u vezi sa identitetom osobe koja je to pitanje pokrenula, osim ako zakon ne nalaže drugačije. Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo neće tolerisati bilo kakvu odmazdu ili aktivnosti usmerene protiv zaposlenog koji je pokrenuo ovakva pitanja.

Datum: 05.11.2019.

Marko Hristić, Direktor