Kodeks poslovne etike saradnje isporučioca kompanije

Kodeks poslovne etike saradnje isporučioca kompanije Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo (u daljem tekstu“Kodeks”) opisuje zahteve naše korporativne odgovornosti koji važe za naše isporučioce. U cilju društveno odgovornog poslovanja i saradnje sa našom kompanijom, očekuje se od isporučioca i njihovih isporučioca u lancu da prihvate i primene ove zahteve i obezbede odgovornu poslovnu praksu. Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo će procenjivati uskladjenost sa ovim zahtevima i uzimaće u obzir napredak isporučioca u njihovom ispunjavanju.

Kompanija Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo očekuje da njihovi isporučioci pročitaju, razumeju i poštuju Kodeks. Niko nikada ne sme vršiti nikakve nepoštene, destruktivne ili nezakonite radnje – čak i ako im to neko naloži. Niko ne sme nalagati drugima da vrše nedozvoljene radnje, čak i ako deluje da to ide u korist kompanije Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo ili isporučioca. Ako su važeci zakoni u sukobu sa odredbama ovog Kodeksa, isporučioci moraju da poštuju važeci zakon i odmah obaveste Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo o konfliktu. Kompanija Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo zadržava pravo da okonča saradnju sa isporučiocima koji ne poštuju Kodeks.

Od svih isporučioca se zahteva da obaveštavaju Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo o slučajevima mogućeg kršenja Kodeksa, Politike IMS odgovarajućih zakona koji su na bilo koji način povezani sa saradnjom isporučioca i Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo.

 • LJUDSKA PRAVA / RADNI I SOCIJALNI STANDARDI

Isporučioci su obavezni da poštuju ljudska prava svojih zaposlenih i da se prema njima odnose sa dignitetom i poštovanjem u svakom trenutku. Isporučioci su odgovorni da:

 • Poštuju i štite sva ljudska prava na međunarodnom nivou
 • Izbegavaju situacije koje se mogu dovesti do saučesništva u kršenju ljudskih prava.
 • Obezbede i podržavaju pravedne radne uslove
 • Zabranjuju bilo koju vrstu diskriminacije pri zapošljavanje i na radnom mestu!
 • Zabranjuju bilo kakvu vrstu prisilnog rada i i rada dece i da sprovode i poštuju sve zakone i propise o zapošljavanju u zemljama u kojima posluju.
 • ZAŠTITA ZDRAVLJA, BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Od isporučioca se zahteva da za svoje poslovne procese obezbede bezbedno i zdravo radno okruženje, da posluje na ekološki odgovoran način i da poštuju sve važece zakone o zaštiti zdravlja, bezbednosti na radu i zaštiti životne sredine kako bi čuvali zdravlje i bezbednost svojih zaposlenih i društvene zajednice. Isporučioci su odgovorni da:

 • Štite ljudski život i zdravlje svih zaposlenih, suseda i opšte javnosti.
 • Koriste bezbedne i ekološki prihvatljive tehnologije koje štite životnu sredinu
 • Aktivno učestvuju u primeni međunarodnih incijativa za smanjenje uticaja svih poslovnih aktivnosti za životnu srdinu
 • Pažljivo i efikasno postupaju sa resursima
 • SLOBODNA KONKURENCIJA

Dobavljaći ce braniti sve standarde poštenog poslovanja, oglašavanja i konkurencije, uključujući

sve zakone i propise. Isporučioci su odgovorni da:

 • Poštuju sve važeće nacionalne i međunarodne propise koji štite slobodnu konkurenciju, antimonopolsko pravo i kontrolu trgovine!
 • Spreče svaku razmenu privilegovanih informacije i podataka sa konkurentima!
 • Osiguraju da primena poštene poslovne prakse ima najveći prioritet tokom realizacije poslovnih aktivnosti.
 • IZBEGAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukob interesa nastaje kad Vi imate lični ili privatni interes koji ometa, ili koji naizgled ometa, vaše sposobnosti da ugovoreni posao uradite objektivno, pošteno i etički. Isporučioci su odgovorni da:

 • Osiguraju da su lični interesi striktno razdvojeni od pitanja vezanih za poslovanje!
 • Prijave svaku potencijalnu situaciju koja može dovesti do sukoba interesa vezanih za ugovorene uslove poslovanja
 • MITO I KORUPCIJA

U cilju smanjenja rizika od mita i korupcije isporučioci ne smeju da obezbede ili obećavaju novac ili bilo šta od vrednosti, direktno ili indirektno, u cilju sticanja ili zadržavanja poslovne prednosti. Isporučioci su odgovorni da:

 • Obezbede nultu toleranciju prema bilo kakvom obliku korupcije.
 • Sprovode i konstantno se bore protiv ucenjivanja i podmićivanja u njihovom poslovnom okruženju.
 • Strogo zabrane prihvatanje / traženje / njudjenje/garancije za materijalnu koristi, koje bi mogle imati uticaj na procese i odluke!
 • Spreče bilo kakve isplate mita i pranje novca i procesuraju eventualne incidente.
 • ZAŠTITA PODATAKA I POVERLJIVE INFORMACIJE

Otkrivanje poverljivih informacija može naneti štetu kompaniji Silo Jeličić na planu konkurentnosti ili u finansijskom smislu. Dobavljaci ce štititi i samo na odgovarajući način koristiti poverljive informacije i osigurati da budu zašticena privatnost svih zaposlenih, klijenata i poslovnih partnera(GDPR). Isporučioci su odgovorni da:

 • Osiguraju da su sve privilegovane i zaštićene informacije i dokumenta, kao i lične podatke zaposlenih, kupca i drugih kompanije odgovarajuće zaštićeni.
 • Osiguraju da svaka zloupotreba bude procesuirana na u skladu sa važećim zakonskim propisima.
 • Poštuju sve nacionalne zakone i propise u vezi sa zaštitom podataka.