POLITIKA KVALITETA

Organizacija Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo opredeljena je za razvoj, primenu i neprekidno unapređenje sistema menadžmenta Kvalitetom(Quality-Q) i integrisanih specifičnih procesa vezanih za Bezbednost proizvoda-hrane/hrane za životinje(Food/Feed Safety-FS), Bezbednost i zdravlje na radu(Safety&Health-S&H), Zaštitu životne sredine(Environment-E), Sigurnost(Security-Sec) i Društveno odgovornog poslovanje(Corporate Social Responsibility). Kvalitet procesa rada posmatramo kao osnovu konkurentnosti i uspešnosti na tržištu u domenu drumskog transporta i pranja cisterni za prevoz hrane i stočne hrane i proizvoda u kontaktu sa hranom namenjenih za upotrebu u prehrambenoj industriji.

Naša politika i ciljevi usmereni su na stalna poboljšanja u vezi kvaliteta, bezbednosti proizvoda, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, sigurnosti ljudi, imovine i informacija, primeni mera za koja se sprovode kroz:

 • Ispunjenje zahteva klijenata i krajnjih korisnika za uslugom visokog nivoa kvaliteta pruženom u ugovorenom roku;
 • Razvoj dugoročne saradnje, poboljšanje komunikacije i razmena iskustava sa isporučiocima.
 • Kontinualan rad na poboljšanju kvaliteta i bezbednosti naših usluga, kroz primenu integrisnog menadžment sistema i specijalnih standarda i međunarodnih smernica-ISO 9001, HACCP, SQAS i EFTCO
 • Sprovođenje nacionalnih zakona i propisa iz i EU direktiva iz domena poslovnih delatnosti, bezbednosti hrane/hrane za životinje, zaštite životne sredine, bezbednosti na radu, sigurnosti i društveno odgovornog poslovanja
 • Primena dobre higijenske(GHP), dobre proizvođačke prakse(GMP) i HACCP principa pri realizaciji usluga pranja cisterni, kroz korišćenje savremenih materijala namenjenih za upotrebu u prehrambenoj industriji uz doslednu primenu ekoloških principa i dobrih praksi pri kontroli kvaliteta i emisija u vode, zemlju i vazduh
 • Identifikacija opasnosti i rizika po bezbednost i zdravlje na radu i kontinualna obuka kroz primenu Behaviour Based Safety(BBS) principa u cilju povećanja bezbednosti i smanjenja verovatnoće pojave incidenata tokom realizacije transportnih i usluga pranja cisterni.
 • Potpuna posvećenost zabrani upotrebe alkohola i droga kroz konstantnu primenu i redovne provere kako bi se osiguralo da se ova zabrana dosledno poštuje od strane svih zaposlenih.
 • Sigurnost proizvoda, zaposlenih, opreme i povreljivost informacija od krađa, nenamernih destrukcija i/ili incidenata se obezbeđuju kroz identifikaciju sigurnosnih rizika, definisanje sigurnosnih mera i primenu opreme za nadzor i kontrolu pristupa. Osiguranje poverljivosti, integriteta i dostupnosti digitalnih informacija koje se razmenjuju sa poslovnim partnerima kroz poštovanje pravila čuvanja poslovne tajne, autorskih i licenciranih prava proizvođača, isporučilaca, kao i poverljivih podataka o ličnosti. Svi zaposlenih su u obavezi da poštuju uputstva za bezbednost informacija i poverljivost podataka u okviru dokumentacije i tokom razmene putem IT opreme.
 • Kontinualan rad na razvoju planova za smanjenje uticaja na životnu sredinu tokom realizacije poslovnih aktivnosti kroz primenu proaktivnih mera za racionalno i efikasno korišćenje resursa( goriva, el.energije, vode…), smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduh i nabavku najsavremenijih tipova transportne i opreme za pranje cisterni
 • Stalno obučavanje i trening zaposlenih kako bi se sticala nova znanja i podizala svest svih zaposlenih o značaju primene sistema menadžmenta kvalitetom, bezbednosti proizvoda-hrane/hrane za životinje, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, sigurnosti i društveno odgovornog poslovanja
 • Analiza uzroka, izveštavanje o neusaglašenostima vezanim sistema menadžmenta kvalitetom, bezbednosti proizvoda-hrane/hrane za životinje, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, sigurnosti i društveno odgovornog poslovanja i definisanje mera za smanjenje rizika od pojave istih i/ili sličnih neusaglašenosti.
 • Dosledno poštovanje ljudskih prava, obezbeđenje radnih uslova, poštovanje ugovorenih radnih sati, zabrana diskriminacije, sloboda uduživanja i zabrana rada ljudi ispod minimalne zakonske granice predstavlja osnovu za unapredenje sveta oko nas, koji ima svoju ljudsku, društvenu i dimenziju bige o životnoj sredini kroz društveno odgovorno poslovanje.
 • Primena dobrih praksi upravljanja ljudskim resursima koje promovišu ljudska prava i jednake šanse pri zaposlenju, radu i razvoju, bez obzira na pol, nacionalno poreklo, versko opredeljenje…
 • Prilikom realizacije poslovnih aktivnosti moraju se poštovati najviši standardi vezani za poslovnu etiku (zabrana mita, korupcije,konflikta interesa, prevaranja, “pranja” novca, anti-konkurentske prakse…). Zaposleni ni u kom slučaju ne sme da ponudi, pruži ili obeća, bilo kakvu neprimerenu finansijsku ili drugu nadoknadu javnom i/ili privatnom službeniku kako bi dobio povlašcen tretman ili poslovnu korist, niti da takvu nadoknadu prihvati.

Ostvarivanjem postavljenih ciljeva neprestano poboljšavamo radnu efikasnost i finansijski potencijal Novi Trading NS DOO- Food Tank Cleaning, Zmajevo , u interesu vlasnika, svih zaposlenih kao i društvene zajednice u celini.

Zmajevo, 25.11.2022.

Direktor

Marko Hristić